Strādā vesels

Kur noteikts, ka pašu drukāto darba aizsardzības instruktāžu žurnālu lapām jābūt numurētām?

2016. gada 12. oktobrī

Jautājums

Kuros normatīvajos aktos ir noteikts, ka darba aizsardzības instruktāžu žurnālu lapām (kas ir dokumenti pēc definīcijas) ir jābūt numurētām? Runa par žurnāliem papīra formātā, ko nepērk veikalos, bet uzņēmumi printē paši.

Esmu izskatījis šādus normatīvos aktus, taču tajos nav norādes par lapu numerāciju:

 Atbilde

Atbildi sagatavoja Valsts darba inspekcijas Konsultatīvais centrs.

Nodarbināto apmācības kārtību regulē Ministru kabineta 10.08.2010. noteikumi Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”, nosakot, ka  ziņas par nodarbināto ievadapmācību un instruktāžu darba vietā darba devējam jāreģistrē attiecīgos dokumentos, kuri satur minēto noteikumu 3. un 4.pielikumā minēto informāciju.

Atbildot uz jautājumu par dokumentā ietverto lappušu numurēšanu, Darba inspekcija piekrīt, ka Jūsu iesniegumā minētie Ministru kabineta noteikumi neregulē jautājumu par uzņēmuma dokumentu numurēšanas kārtību. Tomēr Darba inspekcijas ieskatā jautājums saistībā ar dokumentiem par instruktāžām darba aizsardzības jautājumos skatāms kompleksi, izvērtējot situāciju, ja būs nepieciešamība pierādīt veiktās instruktāžas faktu, laiku u.c. apstākļus.

Darba inspekcijas ieskatā komercsabiedrībai, organizējot savu darbību, jāapstiprina iekšējais normatīvais akts, kas nosaka kārtību, kādā izstrādājami un noformējami uzņēmuma dokumenti. Šajā iekšējā normatīvajā aktā var paredzēt kārtību dokumentācijas, kas attiecas uz darba aizsardzības jautājumiem uzņēmumā, noformēšanu.