Strādā vesels

Kā veicamas veselības pārbaudes darbiniekiem, kas strādā citā valstī?

2022. gada 23. februārī

Jautājums

Vai varat lūdzu sniegt konsultāciju par obligātajām veselības pārbaudēm darbiniekiem, kas strādā  citā valstī? Kā rīkoties, ja:

1) grāmatvedis veic attālinātu darbu citā valstī?

2) tiek nodarbināts citas valsts pilsonis, kas darbu veic komandējumos ostās ? 

Atbilde

Darba aizsardzības likuma 15. panta pirmajā daļā noteikts, ka darba devējs nodrošina obligāto veselības pārbaudi tiem nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, un tiem nodarbinātajiem, kuriem darbā ir īpaši apstākļi. Obligātās veselības pārbaude tiek veikta,  pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (turpmāk MK noteikumi Nr. 219) noteiktajai kārtībai. Darba devējam atbilstoši darba vides riska novērtējumā noteiktajiem veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem un īpašajiem apstākļiem ir pienākums nosūtīt nodarbinātos un personas pirms darba tiesisko attiecību uz veselības pārbaudi pie arodslimību ārsta. Arodslimību ārsts pārbaudē izvērtē nodarbinātā veselības stāvokli atbilstoši darba devēja noteiktajiem darba vides riskiem, kādiem darbinieks tiks pakļauts darbā un kas varētu ietekmēt darbinieka veselības stāvokli, vai arī izraisīt arodsaslimšanu, un sniedz atbilstošu atzinumu par nodarbinātā veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 219 9. punktu, ja nodarbinātajam atbilstoši darba vietā pastāvošajiem veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem ir veikta veselības pārbaude kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, uz veselības pārbaudi nodarbināto nenosūta un atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ir derīgs visā šo noteikumu noteiktajā laikposmā attiecībā uz nākamās periodiskās veselības pārbaudes veikšanu atbilstoši darba vides faktoriem vai darba apstākļiem. Pēc Valsts darba inspekcijas pieprasījuma darba devējs nodrošina, lai ārsta atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam būtu tulkots valsts valodā.

Atbilstoši norādītajam, citā Eiropas Savienības dalībvalstī veikta nodarbinātā veselības pārbaude ir derīga, ja tā veikta atbilstoši darba vietā pastāvošajiem veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem. Citā Eiropas Savienības dalībvalstī veiktai nodarbinātā veselības pārbaude ir derīga visā MK noteikumos Nr. 219 noteiktajā laikposmā attiecībā uz nākamās periodiskās veselības pārbaudes veikšanu atbilstoši darba vides faktoriem vai darba apstākļiem.

Atbildi sagtavoja: VDI Klientu atbalsta nodaļa