Strādā vesels

Darba devējs apmaksājis izglītību darba aizsardzībā. Vai jāatmaksā, uzsakot darbu?

2016. gada 28. novembrī

Jautājums

Strādāju uzņēmumā par vecāko darba aizsardzības speciālistu. Augstākās izglītības iegūšanu darba aizsardzības jomā apmaksāja mans darba devējs. Vai gadījumā, ja esmu vēlos aiziet no darba pēc paša vēlēšanās, darba devējam ir tiesības pieprasīt atmaksāt iegūtās izglītības maksu?

Atbilde

Atbildi sagatavoja Valsts darba inspekcijas Konsultatīvais centrs.

Darbinieku profesionālās apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanas un ar to saistīto pasākumu apmaksas regulējuma jautājumi ir noteikti Darba likuma 96. pantā.

Tie paredz, ka darba devējam darbiniekam, kurš, pārtraucot darbu, nosūtīts uz profesionālo apmācību vai paaugstināt kvalifikāciju, jāsaglabā darbavieta un jāsedz apmācību izdevumi. Savukārt, ja profesionālās apmācības vai kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi uzskatāmi par tādiem, kas atbilstoši apstākļiem ir saistīti ar darbinieka veicamo darbu, taču šādai profesionālajai apmācībai vai kvalifikācijas paaugstināšanai (darbinieka konkurētspējas pilnveidošana) nav noteicoša nozīme nolīgtā darba izpildei, darba devējs un darbinieks var slēgt atsevišķu vienošanos par darbinieka profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu atlīdzināšanu.

Par apmācībām iztērēto izdevumu atlīdzināšana notiek saskaņā ar darba devēja un darbinieka rakstveida vienošanos, kurā puses vienojas par izdevumu maksimālo apmēru, kārtību, kādā dzēšami ar profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu saistītie izdevumi un citiem jautājumiem. Saskaņā ar Darba likuma 96.panta sesto daļu vienošanās par apmācību nav spēkā, ja tā noslēgta ar nepilngadīgu personu, personu, kurai ir ierobežota rīcībspēja veselības traucējumu dēļ, kā arī tad, ja vienošanās par apmācību noslēgta pārbaudes laikā vai par tādu darbinieka profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu, kas jānodrošina darba devējam.

Ja vienošanās par apmācību nav bijusi noslēgta, darba devējam nav tiesiska pamata atprasīt no darbinieka ar profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus.

Ja amatpersona vai darbinieks nodarbināta valsts vai pašvaldību institūcijā, darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā pienākumu atlīdzināt saņemto mācību izdevumu kompensāciju nosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 26.pants, kā arī Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumu Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” VIII. nodaļa. Amatpersonai (darbiniekam), kuru atbrīvo no amata vai ar kuru izbeidz darba tiesiskās attiecības, ir pienākums atmaksāt institūcijai tās segto mācību maksu, ja viņa pēc mācību maksas kompensācijas saņemšanas pildījusi amata (dienesta, darba) pienākumus institūcijā mazāk par trīs gadiem.