Strādā vesels

Darba aizsardzība, ja tiek piesaistīti pagaidu darbos nodarbinātie

2018. gada 22. augustā

Jautājums

Mēs uzņēmumā regulāri vienkāršu būvdarbu veikšanai piesaistām pagaidu darbiniekus no vienas pagaidu darbu aģentūras. Varat, lūdzu, paskaidrot, kurš atbild par viņu darba aizsardzību - kuram jānodrošina IAL (arī tad ja tie ir specifiski un pielietojami 1 reizi mūsu objektā vai esošie apavi neatbilst visām mūsu prasībām), kuram jāveic OVP, kam instruēšana utt. Vai mums ir jāveic darba vides riska novērtēšana cita uzņēmuma darbiniekiem? Kuram ir jāizdot darbinieka apliecībaa?

Atbilde

Saskaņā ar Darba likuma 28.panta ceturto daļu Pakalpojuma saņēmēja pienākums ir norīkojuma laikā nodrošināt darbiniekam drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus atbilstoši darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, izņemot obligātās veselības pārbaudes.

Tātad pagaidu darba aģentūra (turpmāk – aģentūra) kā darba devējs veic visus pienākumus, kurus paredz Darba aizsardzības likums attiecībā uz šiem darbiniekiem, kā, piemēram, nodrošina darba vides riska faktoru novērtēšanu un darbinieku iepazīstināšanu ar šo vērtējumu un plānotajiem preventīvajiem pasākumiem, nodrošina darbinieku instruēšanu un apmācību darba aizsardzības jautājumos, nodrošina obligātās veselības pārbaudes, atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, kā arī izsniedz darbiniekiem nodarbināto apliecības, ja pakalpojums tiks sniegts būvobjektā (MK not.Nr.167 “Noteikumi par darbinieku apliecībām”). Savukārt pakalpojuma saņēmējs nodrošina drošus darba apstākļus, piemēram, iekārto darba vietas atbilstoši prasībām, nodrošina, piemēram, būvobjektā tīrību un kārtību, ja darbs jāveic uz sastatnēm, tad nodrošina drošas un normatīvajiem aktiem atbilstošas sastatnes, u.c. Ja, piemēram, kādiem konkrētiem darbiem nepieciešami specifiski individuālie aizsardzības līdzekļi, tad aģentūrai un pakalpojuma saņēmējam par pienākumiem un atbildībām šo aizsarglīdzekļu nodrošināšanā jāvienojas savstarpējā līgumā.

Savstarpējā līgumā aģentūra ar pakalpojuma saņēmēju atrunā sadarbību darba aizsardzības jomā, jo Darba aizsardzības likums (16.pants) nosaka vairāku darba devēju sadarbību:

1) Ja vienā darba vietā nodarbināti vairāku darba devēju nodarbinātie, darba devējiem, veicot darba aizsardzības pasākumus, ir pienākums sadarboties. Ņemot vērā darba raksturu un darba apstākļus, darba devēju pienākums ir saskaņot veicamos darba aizsardzības pasākumus un informēt citam citu, savus nodarbinātos un uzticības personas par darba vides risku, kā arī atbilstoši sniegt instruktāžu nodarbinātajiem.

2) Darba devējs veic nepieciešamos pasākumus, lai tā uzņēmumā no cita uzņēmuma iesaistīto nodarbināto darba devējs laikus (pirms šādas iesaistīšanas) saņemtu informāciju par darba vides risku, par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā kopumā un tiem darba aizsardzības pasākumiem, kas tieši attiecas uz katru darba vietu un darba veidu, kā arī par pasākumiem, kas veikti atbilstoši šā likuma 12.panta otrās daļas noteikumiem.

3) Darba devējs nodrošina, lai tā uzņēmuma darbā iesaistītie cita darba devēja nodarbinātie saņemtu instruktāžu un izietu apmācību darba aizsardzības jomā pirms darba uzsākšanas un visā laikposmā, kad viņi tiek nodarbināti uzņēmumā.

Atbildi sagatavoja: Inese Sūna, Valsts darba inspekcijas vadošā eksperte