Strādā vesels

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba aizsardzības speciālistam

Jolanta Geduša

Jolanta Geduša

Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte

2016. gada 26. septembrī

Jautājums

Strādāju 6 bīstamo nozaru uzņēmumos par darba aizsardzības
speciālistu ar darba līgumu, jo pakalpojuma līgumu šajos uzņēmumos nevaru
slēgt. Visos uzņēmumos strādāju nepilnu darba laiku (dažādu stundu skaitu),
tāpēc nevienā uzņēmumā man nemaksā minimālo algu (visur maksā mazāk). Kā ar
1.janvāri darba devējiem būs jāmaksā nodokļi par mani, jo presē izskanējis,
ka visiem darba devējiem būs jāmaksā nodokļi no minimālās algas.

Atbilde

Atbildi sagatavoja LM Sociālās apdrošināšanas departaments (http://www.lm.gov.lv/text/2341)

Darba  likums nosaka, ka darba līgumā var noteikt normālo darba laiku
vai  nepilno  darba laiku. Savukārt 2015.gada 30.novembrī Saeimā pieņemtais
likums   “Grozījumi  likumā  “Par  valsts  sociālo  apdrošināšanu””  nosaka
minimālo VSAOI objektu. Tātad, ja darba līgumā būs noteikts nepilnais darba
laiks  un  alga  noteikta  mazāka  par  Ministru kabineta noteikto minimālo
mēneša  darba  algu,  tad no starpības starp darba ņēmējam noteikto algu un
valstī  noteikto  minimālo  algu,  darba  devējam  no saviem līdzekļiem būs
jāveic VSAOI. Savukārt, ja par nepilno darba laiku, darba alga būs noteikta
lielāka  par  Ministru  kabineta  noteikto  minimālo mēneša darba algu, tad
VSAOI būs jāveic līdzšinējā kārtībā.

Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 20.3 pants nosaka, ka darba
ņēmēja, kurš tiek nodarbināts vispārējā nodokļu režīmā, VSAOI objekts tiek
summēts. Minimālās VSAOI veic tas darba devējs, pie kura ir iesniegta algas
nodokļu grāmatiņa, ja algas nodokļu grāmatiņa nav iesniegta ne pie viena
darba devēja, tad VSAOI no minimālā objekta veic tas darba devējs, pie kura
darba ņēmējs ir agrāk ieguvis darba ņēmēja statusu – EDS būs atzīme, kam
jāveic VSAOI no minimālā objekta. Vispārējā nodokļu režīmā, ja darba ņēmējs
būs nodarbināts pie vairākiem darba devējiem, tad VSAOI summēsies un
pārmaksātās VSAOI tiks atgrieztas darba devējam.

Sīkāka informācija LM Sociālās apdrošināšanas departamentā: http://www.lm.gov.lv/text/2341