Strādā vesels

Vai kompetentais speciālists var dibināt SIA kā mikrouzņēmumu un sniegt pakalpojumus?

Jolanta Geduša

Jolanta Geduša

Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte

2015. gada 21. septembrī

Jautājums

Esmu kompetents specialists darba aizsardzībā un vēlos strādāt indviduāli uz ārpakalpojuma līguma. Vai es varu dibinat SIA kā mikrouznēmumu un sniegt pakalpojumus?uznemumus nemt uzraudzībā un ieviest darba aizsardzibas sistemu?

Atbilde

Darba aizsardzības pakalpojumus  ir  tiesīgi  sniegt  kompetenti  speciālisti  un kompetentas institūcijas, kas atbilst Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumu Nr.723  „Noteikumi  par  prasībām  kompetentām institūcijām un  kompetentiem speciālistiem  darba  aizsardzības  jautājumos  un kompetences novērtēšanas kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.723) prasībām. Kompetentais speciālists ir tiesīgs  sniegt  darba aizsardzības  pakalpojumus (darba vides iekšējo uzraudzību un risku novērtēšanu) šādos uzņēmumos:

    · uzņēmumos,  kuri  nav  iekļauti  bīstamu  uzņēmumu  sarakstā, proti, Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumu Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības   veidiem,  kuros  darba  devējs iesaista kompetentu institūciju” (turpmāk – MK noteikumi Nr.99) 1.pielikumā;

    · uzņēmumos,  kuri ir iekļaujami bīstamo uzņēmumu sarakstā un kuros ir ne vairāk par pieciem nodarbinātiem (saskaņā ar MK noteikumu Nr.99 5.punktu);

    · pamatojoties uz MK noteikumu Nr.99 5.1 un 5.2 punktu, ja uzņēmumā ir seši   vai   vairāk  nodarbināto,  darba  devējs  drīkst neiesaistīt kompetentu  institūciju,  ja  uzņēmumā ir izveidota un darbojas darba aizsardzības  sistēma  un  darba  vides  iekšējo  uzraudzību un risku novērtēšanu   uzņēmumā   veic   darba   aizsardzības  speciālists ar atbilstošu  izglītību.  Attiecīgi,  ja  netiek  iesaistīta kompetenta       institūcija,  darba  vides  riska  novērtēšanu uzņēmumā drīkst sniegt persona  ar  augstāko  izglītību  darba  aizsardzībā  uz darba līguma pamata.

 Savukārt, attiecībā uz kompetenta speciālista pakalpojumu sniegšanas formu, paskaidrojam, ka normatīvie akti nenosaka uzņēmējdarbības formas aizliegumus, taču ņemot vērā tiesu praksi, kompetenta speciālista
 pakalpojumu sniegšanai ieteicams izvēlēties komercdarbības formas, kuras ļauj slēgt līgumu ar konkrētu personu – darba aizsardzības speciālistu,  t.i. individuālais komersants, pašnodarbinātais. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību vai mikrouzņēmuma komercdarbības forma var maldināt darba devējus, klientus u.c., un var tikt interpretēta kā kompetenta institūcija, kurai ir jānodrošina normatīvajos aktos noteiktas minimālās prasības atbilstoši MK noteikumiem Nr.723.