Strādā vesels

Vai ar eParakstu var apliecināt instruktāžu veikšanu darba aizsardzībā?

Jolanta Geduša

Jolanta Geduša

Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte

2015. gada 23. aprīlī

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" (turpmāk – noteikumi Nr.749) 29.punktu darba devējam ziņas par nodarbināto ievadapmācību un instruktāžu darba vietā ir jāreģistrē dokumentos, kuri satur noteikumu Nr. 749 3. un 4.pielikumā minēto informāciju. Saskaņā ar noteikumu Nr. 749 prasībām nodarbināto apmācības reģistrācijas dokumentācijā ir jāiekļauj instruētāja un instruētās personas paraksts un datums, kas apliecina, ka konkrētā persona noteiktajā datumā attiecīgo apmācību ir saņēmusi. Ņemot vērā to, ka šīs normas mērķis ir pārliecināties par apmācības veikšanas faktu, ievadapmācības un instruktāžas īstenošanu ir iespējams apstiprināt arī ar elektronisko parakstu. Vēršam uzmanību, ka par pierādīšanas līdzekli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām var kalpot konkrētās personas fizisks paraksts vai drošs elektroniskais paraksts, kas atbilst Elektronisko dokumentu likuma prasībām.