Strādā vesels

Vai darba laikā var iet uz obligāto veselības pārbaudi un kas par to maksā?

Jolanta Geduša

Jolanta Geduša

Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte

2014. gada 6. februārī

Atbilstoši   Darba  likuma  74.panta  pirmajai  daļai,  gadījumā,  ja darbinieks   neveic  darbu  attaisnojošu iemeslu  dēļ,  darba  devējam  ir pienākums  izmaksāt  darbiniekam  noteikto  atlīdzību.  Par vienu no šādiem gadījumiem  ir  uzskatāms  gadījums,  kad  pamatojoties  uz attiecīgu darba devēja  rīkojumu,  darbinieks veic veselības pārbaudi ārstniecības iestādē. No  minētā izriet, ka iespēja veikt obligāto veselības pārbaudi darba laikā ir  darbinieka tiesība, tādējādi, ja darba devējs norīkoja darbinieku veikt veselības  pārbaudi, darba devējs nav tiesīgs ierobežot darbinieka tiesības veikt  minēto  pārbaudi  darba  laikā  vai  neizmaksāt darbiniekam noteikto atlīdzību.  Vienlaikus, ja darbinieks pats izvēlas veikt veselības pārbaudi ārpus darba laika, šo laiku darba devējam nav pienākums apmaksāt.

Savukārt  attiecībā  uz  veselības pārbaužu apmaksu, atbilstoši Darba aizsardzības  likumā  noteiktajam  izdevumus  par periodiskajām obligātajām veselības  pārbaudēm  jāsedz darba devējam. Izdevumi būtībā jāsedz uzreiz – tas  ir, nodarbinātais pats par veselības pārbaudi nemaksā. Tomēr praksē ir gadījumi,  kad  nodarbinātais  pats  par  saviem līdzekļiem iziet veselības pārbaudi, bet tad darba devējs pēc čeku iesniegšanas šos izdevumus atmaksā. Samaksas un veselības pārbaužu organizācijas kārtība, tai skaitā, veselības pārbaudes  veikšanas laiks, var būt atrunāti uzņēmuma iekšējos normatīvajos dokumentos, iekšējās kārtības noteikumos vai koplīgumā.