Strādā vesels

Kāpēc plānots sodus par darba aizsardzību iekļaut Darba aizsardzības likumā?

Jolanta Geduša

Jolanta Geduša

Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte

2017. gada 26. jūnijā

Jautājums

Kāpēc plānots sodus par darba aizsardzību iekļaut Darba aizsardzības likumā, ja VDI ir parakstījusi Konsultē vispirms memorandu? Kāpēc plānots no darba aizsardzības sodiem izņemt brīdinājumu?

Atbilde

Latvijas Administratīvo pārkāpumu sistēmas reformas ietvaros notiek sodu normu pārnešana uz attiecīgās jomas likumiem. Šajā gadījumā no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 41.4', 41.5' un 41.6' pantos noteiktie sodi tiks iestrādāti Darba aizsardzības likumā.

Memoranda pārskatīšana pati par sevi neietekmē administratīvo sodu kodifikācijas sistēmas maiņu un sodu pārnešanu no LAPK uz Darba aizsardzības likumu.

Darba aizsardzības likumā brīdinājums kā soda veids tiek saglabāts par atsevišķiem pārkāpumiem. Jāņem vērā, ka brīdinājums kā soda veids nevar tikt piemērots gadījumos, ja pastāv tieši draudi nodarbinātā drošībai un veselībai.
Vienlaikus jāvērš uzmanība uz to, ka Darba aizsardzības likuma VI nodaļā netiek ietverts šobrīd spēkā esošā LAPK 41.4 pirmajā daļā paredzētais administratīvā pārkāpuma sastāvs, kas paredz darba devēja atbildību par vispārīgu darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu. Pants tika izslēgts, jo Valsts darba inspekcija, veicot uzņēmumu apsekojumus un konstatējot neatbilstības normatīvo aktu prasībām, izdod rīkojumu, kurā darba devējam tiek uzdots konkrētā laikā novērst konstatētos pārkāpumus. Attiecīgi uzņēmumā un darba vietās konstatētās neatbilstības tiek novērstas un mērķis - nodrošināt drošu un nodarbināto veselībai nekaitīgu darba vidi, tiks sasniegts efektīvāk.
Papildus jāatzīmē, ka attiecībā uz principu “Konsultē vispirms” Valsts darba inspekcija jau līdz šim veica un arī turpmāk veiks konsultatīvo darbu, sniedzot konsultācijas gan darba devējiem, gan nodarbinātajiem, nodrošinot konsultatīvā tālruņa darbību, veicot preventīvās pārbaudes uzņēmumos, kā arī realizējot dažādas sabiedrības informēšanas un citas aktivitātes.