Strādā vesels

Kā tiek aktualizēts darba aizsardzībā kompetento institūciju saraksts?

Jolanta Geduša

Jolanta Geduša

Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte

2017. gada 8. jūnijā

Labklājības ministrija (turpmāk – LM) saņem iesniegumu par topošo kompetento institūciju, izvērtē tās atbilstību normatīvajiem aktiem un 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par kompetentās institūcijas darba aizsardzības jautājumos statusa piešķiršanu, attiecīgi paziņojot Latvijas Vēstnesim. Pēc paziņojuma publicēšanas Latvijas Vēstnesī LM aktualizē kompetento institūciju sarakstu gan LM mājaslapā (www.lm.gov.lv), gan Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta mājaslapā (www.osha.lv).

Detalizētākas prasības kompetentām institūcijām darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtība ir noteiktas Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”.