Strādā vesels

Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana mazumtirdzniecības uzņēmumā

Jolanta Geduša

Jolanta Geduša

Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte

2015. gada 11. februārī

Jautājums:

Mazumtirdzniecības uzņēmumu ķēde ir noslēgusi līgumu ar kompetentu institūciju par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu. Vai darba vides riska faktoru novērtēšanu šādā gadījumā var veikt DAS ar 160 h, kurš ir KI darbinieks?

 

Atbilde:

Atbilstoši Ministru Kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju" (turpmāk MK Nr.99) noteiktajam sarakstam ar komercdarbības veidiem, kuros jāiesaista kompetenta institūcija, mazumtirdzniecība neatbilst bīstamo nozaru kritērijiem un nav iekļauta minētajā sarakstā. Attiecīgi mazumtirdzniecībā un arī citās nozarēs, kas nav bīstamo nozaru sarakstā, darba vides jautājumu sakārtošanai un uzraudzībai, ja nenodarbina savu darba aizsardzības speciālistu, var izvēlēties ārpakalpojumu, piesaistot kompetento speciālistu vai kompetento institūciju.

Prasība attiecībā uz speciālistu izglītību darba aizsardzībā, ir svarīga brīdī, ja uzņēmums veic komercdarbību, kas iekļauta bīstamo nozaru sarakstā. Šādā gadījumā, darba vides risku novērtēšanu var veikt speciālists, kurš ir apguvis profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā (apgūtas zināšanas atbilstoši profesiju standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists").

Kompetentajās institūcijās var būt nodarbinātas arī personas, kuras apguvušas 160h vai 60h apmācības kursu darba aizsardzībā. Šiem speciālistiem ir tiesības veikt visus ar darba aizsardzības sistēmas sakārtošanu saistītos jautājumus, izņemot darba vides risku novērtēšanu uzņēmumos, kas veic darbību kādā no komercdarbības veidiem, kas atzīti par bīstamiem atbilstoši MK Nr.99.