Strādā vesels

Arodslimību ārsta iesaiste darba vides risku novērtēšanā, ja uzņēmums darbojas "nebīstamā" nozarē

Jolanta Geduša

Jolanta Geduša

Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte

2016. gada 25. martā

Jautājums

Vai arodslimību ārsts jāiesaista darba vides risku novērtēšanā, ja uzņēmuma darbība nav iekļauta MK noteikumu Nr.99 "par komercdarbības veidiem, kuros iesaista kompetentu institūciju" sarakstā?

Atbilde

Attiecībā uz arodslimību un arodveselības ārsta piedalīšanos darba vides risku vērtēšanā uz vietas uzņēmumā Ministru kabineta 2008.gada 8.septembrī noteikumiem Nr.723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” (74. punkts) nosaka, ka tas ir nepieciešams gadījumos, kad tiek sniegts darba aizsardzības pakalpojums uzņēmumam, kas nodarbojas ar komercdarbību atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām komercdarbības veidiem, kuros obligāti jāpiesaista kompetentā institūcija (Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” (turpmāk – noteikumi Nr.99)), un kurā ir vairāk nekā pieci nodarbinātie. Šajā gadījumā darba vides iekšējo uzraudzību (tai skaitā darba vides risku novērtēšanu) uzņēmumā kopīgi veic abi minētie kompetentās institūcijas speciālisti (darba aizsardzības vecākais speciālists un arodveselības un arodslimību ārsts), apstiprinot ar savu parakstu gan darba vides risku novērtējumu, gan sastādīto darba aizsardzības pasākumu plānu.

Attiecīgi - ja uzņēmums nenodarbojas ar tādu komercdarbības veidu, kas iekļauts noteikumos Nr.99, arodslimību un arodveselības ārsta tieša līdzdalība saskaņā ar normatīviem aktiem nav nepieciešama.